Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

dontexpecttofeel
18:37

September 17 2019

dontexpecttofeel
18:18
Reposted fromshakeme shakeme viaikari ikari

September 11 2019

dontexpecttofeel
07:31
9090 2ae5 350
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaszydera szydera
dontexpecttofeel
07:31
Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera

September 02 2019

dontexpecttofeel
18:40

August 29 2019

dontexpecttofeel
20:58
8279 fb76 350
dontexpecttofeel
20:57
6689 a638 350

August 27 2019

dontexpecttofeel
18:36
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viacrazydunky crazydunky
dontexpecttofeel
18:35
8279 fb76 350
Reposted frommy-little-world my-little-world viacoffee coffee
dontexpecttofeel
18:29
5511 962b 350
Reposted fromjestemzero jestemzero viaszydera szydera
18:27
6586 1152 350
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera

August 21 2019

dontexpecttofeel
19:17
4487 d4d6 350
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
dontexpecttofeel
19:15
2114 085b 350
soup...
Reposted fromfadenb fadenb viapsychedelix psychedelix
dontexpecttofeel
19:09
1799 ea9e 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapsychedelix psychedelix
dontexpecttofeel
18:58
Ale czy wydarzenie nie jest tym bardziej znaczące i wyjątkowe, im więcej potrzeba było przypadków, aby mogło nastąpić? Tylko przypadek może wyglądać jak wysłannik losu. To, co jest nieuchronne, czego się spodziewamy, co powtarza się codziennie, jest nieme. Tylko przypadek do nas przemawia. Staramy się czytać w nim, jak Cyganki odczytują przyszłość z fusów na dnie filiżanki. 
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin
dontexpecttofeel
18:56
5643 608a 350
Reposted fromkarahippie karahippie viaOnly2you Only2you
18:56
2297 ced2 350
Reposted frommirosia mirosia viaOnly2you Only2you

August 19 2019

dontexpecttofeel
19:28
0502 adea 350
Reposted fromcontigo contigo viaikari ikari

August 15 2019

dontexpecttofeel
19:43
1273 eaf6 350
Reposted fromteijakool teijakool viaikari ikari
dontexpecttofeel
19:41
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl