Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2017

dontexpecttofeel
11:55
4554 3bc2 350
Reposted fromazathiana azathiana viaszydera szydera
09:43
3713 b157 350
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaszydera szydera

August 29 2017

dontexpecttofeel
14:39
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
dontexpecttofeel
14:38

Reposted fromnebthat nebthat viaszydera szydera
dontexpecttofeel
14:36
I mogę czytać cię jak ulubioną książkę
Jak jesteś obok wiem, że wszystko będzie dobrze
— Quebonafide ft. Klaudia Szafrańska - Candy
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viaszydera szydera
dontexpecttofeel
14:35
dontexpecttofeel
14:35
8442 7a12 350
Reposted fromsoSad soSad viaszydera szydera

August 28 2017

dontexpecttofeel
17:33
Ogarnęło mnie przygnębienie.
Moje życie nie posuwało się naprzód.
Potrzebowałem migoczących świateł, blasku, cholera wie czego.
— Bukowski
dontexpecttofeel
17:13
0872 99b7 350
17:12
1612 46f8 350
Reposted fromnikotyna nikotyna viadontaskmewhy dontaskmewhy
dontexpecttofeel
17:05
I wiesz co najbardziej zabolało?
To że dałem z siebie wszystko
A to wciąż za mało
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja

August 22 2017

dontexpecttofeel
14:11

August 21 2017

14:07
5693 ada9 350
Reposted fromsexypretty sexypretty viaszydera szydera
dontexpecttofeel
14:07
6565 d48c 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
dontexpecttofeel
14:05
2508 cbae 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
14:05
dontexpecttofeel
13:56
8208 c4a9 350
Reposted fromoiv13 oiv13 viaszydera szydera
13:56
dontexpecttofeel
13:54

August 14 2017

dontexpecttofeel
10:12
4642 7a38 350
Reposted fromrisky risky viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl